Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
2022-11-18 13:34:00
  ...więcej

Sprzedaż preferencyjna węgla przez Gminę Wielkie Oczy
2022-11-04 13:08:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok"
2022-10-28 12:50:32
  ...więcej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030
2022-10-11 12:31:13
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2022 r.
2022-07-27 12:32:59
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki sporządzony dnia 25 lipca 2022 r.
2022-07-25 15:12:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2022 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2022-07-25 15:06:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wielkie Oczy
2022-06-30 15:23:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wielkich Oczach
2022-06-30 15:19:04
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
2022-06-27 11:28:06
  ...więcej

Raport o stanie Gminy Wielkie Oczy za 2021 rok
2022-05-31 15:10:16
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania usługi pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2022-03-21 15:51:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.
2022-03-18 15:37:52
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku oraz ustalenia zadań i zasad pracy tej komisji
2022-03-18 15:31:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku oraz ustalenia zadań i zasad pracy tej komisji
2022-03-18 14:48:48
  ...więcej

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.
2022-02-18 14:17:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16