Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków - Wielkie Oczy - Granica Państwa na odcinku w miejscowości Wielkie Oczy"
2021-04-08 11:44:54
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim. Etap – Docieplenie ścian”
2021-04-08 11:39:27
  ...więcej

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Budowa oświetlenia na obiektach infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielkich Oczach i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu”. Znak sprawy R.I.271.2.2021.
2021-04-01 13:50:47
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków - Wielkie Oczy - Granica Państwa na odcinku w miejscowości Wielkie Oczy", którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-03-12 12:57:48
  ...więcej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: „Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim. Etap – Docieplenie ścian”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-03-11 14:17:14
  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
2021-03-10 14:59:37
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim. Etap – Docieplenie ścian”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-03-09 13:43:18
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym poprzez przebudowę boiska sportowego w Łukawcu”
2021-03-09 13:34:59
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa oświetlenia na obiektach infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielkich Oczach i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu”
2021-03-05 14:32:30
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielkie Oczy”
2021-03-02 08:50:26
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: „Budowa oświetlenia na obiektach infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielkich Oczach i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-02-26 10:30:44
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Budowa oświetlenia na obiektach infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielkich Oczach i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-02-23 14:00:51
  ...więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie gminy Wielkie oczy w roku 2021”
2021-01-29 14:51:09
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Dostawa kruszywa łamanego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Wielkie Oczy w roku 2021”
2021-01-21 12:09:51
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2021”
2021-01-08 11:02:23
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w kwocie 490.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 310.000,00 zł”. Znak sprawy: R.I.271.19.2020
2021-01-04 11:45:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16