Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu
2019-12-23 11:59:39
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych: "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok"
2019-11-27 23:59:11
  ...więcej

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych: „Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
2019-11-22 10:54:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 08.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
2019-11-08 23:23:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok"
2019-10-30 15:35:42
  ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielkie Oczy na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku"
2019-09-26 12:39:08
  ...więcej

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieruchomości położonych w obrębie Kobylnica Ruska
2019-09-12 12:52:16
  ...więcej

Harmonogram Dyżurów Komisji Okręgowej nr 69 w Gminie Wielkie Oczy
2019-06-18 13:50:03
  ...więcej

Informacja o zgłoszeniu i rejestracji kandydatów na członków Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej
2019-06-18 13:37:39
Informacja o zgłoszeniu i rejestracji kandydatów na członków Rad Powiatowych PIR Zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej PIR Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej PIR Zgłoszen  ...więcej

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 69 w Wielkich Oczach z dnia 14 czerwca 2019 r.
2019-06-18 13:26:26
  ...więcej

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wielkie Oczy za 2018 r.
2019-06-05 14:21:02
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Wielkie Oczy przedstawia Radzie Gminy Wielkie Oczy raport o stanie Gminy Wielkie Oczy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2  ...więcej

Raport o stanie Gminy Wielkie Oczy za 2018 rok
2019-05-31 17:33:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach
2019-05-20 11:57:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
2019-05-20 11:54:03
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 r.
2019-03-14 23:18:10
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-03-14 23:14:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 4.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-03-07 23:32:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-02-04 22:46:05
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-02-04 22:43:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 19 z 19