Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-12-24 11:54:05
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2020 roku"
2019-12-23 14:09:29
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”
2019-12-19 09:44:28
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2019-12-17 10:23:03
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"
2019-12-09 09:59:37
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2019-12-02 11:28:35
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów". Znak sprawy: R.I.271.25.2019
2019-11-29 10:18:17
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy". Znak sprawy: R.I.271.23.2019
2019-11-22 08:49:19
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-11-20 15:36:35
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2020 roku", którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
2019-11-20 13:14:20
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-11-06 12:02:11
  ...więcej

Wyjaśnienia do zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-10-31 12:50:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych”
2019-10-28 14:29:49
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-26 14:48:08
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zadania pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-25 13:53:32
  ...więcej

Informacja do zapytania ofertowego dot. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy". Znak sprawy: R.I. 271.20.2019
2019-09-24 14:08:16
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-12 11:47:45
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszzej oferty dot. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2019-09-11 14:44:17
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro dla zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2019-09-04 21:47:37
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszzej oferty dot. zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105319R "Horysznie" w miejscowości Wielkie Oczy km 0+540 - 0+740. Etap II"
2019-08-23 07:44:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne