Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielkie Oczy w roku szkolnym 2014/2015
2015-10-28 12:32:05
  ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok"
2015-10-06 22:36:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok"
2015-09-16 07:35:20
  ...więcej

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2014 rok
2015-04-01 11:57:44
  ...więcej

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dn. 24.03.2015 r. z działalności w 2014 roku
2015-03-31 23:30:37
  ...więcej

Sprawozdanie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 24.03.2015 r. z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi
2015-03-31 23:19:55
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2015 r.
2015-03-13 13:57:00
  ...więcej

Protokół z dn. 13.03.2015 r. z przebiegu prac komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2015 r.
2015-03-13 13:53:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2015 roku
2015-03-13 08:48:56
  ...więcej

Informacja Starosty Lubaczowskiego o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych, powstałych w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną w obrębach ewidencyjnych: Wielkie Oczy, Wólka Żmijowska i Żmijowiska - Gmina Wielkie Oczy
2015-03-05 23:59:09
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2015 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2015-02-19 22:59:25
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2015 roku
2015-02-18 15:15:06
  ...więcej

Informacja Starosty Lubaczowskiego z dn. 23.01.2015 r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją
2015-02-04 23:54:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13